Verzekering

Verzekering

Verzekering

Bekijk hier gedetailleerde informatie over de verzekering

i

Bijzondere voorwaarden

i

Algemene voorwaarden

i

Comfort Opties – intekenformulier

i

Ongevalsaangifte

i

Tijdelijke risico’s niet-sportactiviteiten – intekenformulier

i

Tijdelijke risico’s andere sportactiviteiten en sportkampen – intekenformulier

i

Reisverzekering – intekenformulier

i

Aanpassing waarborgen conform besluit 09/09/2022

Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot vaststelling van de algemene erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de georganiseerde sportsector (gewijzigd bij besluit van 9 september 2022), worden de voorwaarden vanaf 01/01/2023 als volgt gewijzigd:

 • De waarborgen gelden eveneens ter bescherming van de anders georganiseerde sporters voor hun deelname aan het ander georganiseerde sportaanbod van de sportfederatie (daglicenties).
 • De leeftijd voor de waarborgen blijvende invaliditeit en tijdelijke ongeschiktheid wordt verhoogd van 65 tot 75 jaar.

 Wat houdt de verzekering van Squash Vlaanderen in?

De aangesloten leden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden zoals bepaald door de Vlaamse Regering.

De aard en de hoeveelheid verzekerde activiteiten zijn verschillend voor elke doelgroep:

 • Categorie van competitiespelers (€40) en recreanten (€20): deze zijn verzekerd voor alle activiteiten in het raam van federale of clubactiviteiten. Dit kan zijn: kampioenschappen, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties… Voor competitiespelers komt daar ook de officiële competitie bij.
 • De organisator van de activiteiten moet de club of de federatie zijn. Bij de verzekering van de activiteiten die de federatie organiseert horen ook de activiteiten waar de federatie op zich niet de organisator is maar wel haar fiat over geeft.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen (LO)

Het gaat over een ongevallenverzekering. Onder ongeval dient te worden verstaan: een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Wat is wel verzekerd en wat niet ?

 • Het beoefenen van squash en ook fitness is verzekerd.
 • Medische zorgen worden terugbetaald na tussenkomst van het ziekenfonds ten belope van het bedrag voorzien in de tarieven van het RIZIV. Dit wil zeggen dat men werkt met een nomenclatuur.
 • Tandprothesekosten zijn verzekerd tot € 150 per tand, met een maximum van € 600 per slachtoffer en per ongeval.
 • Verbanden, bandages en braces: € 25 per toelevering, max € 75 per ongeval.
 • Vervoerskosten zijn verzekerd op basis van de arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van de wet van 25/06/1992.
 • Lichamelijke letsels die het gevolg zijn van een uiting die eigen is aan de ziekelijke toestand van het slachtoffer zijn niet verzekerd.
 • Wanneer een speler op eigen initiatief een court boekt in een andere club, dan is men niet verzekerd want dan gaat het niet over een clubactiviteit.
 • Schade aan brillen en contactlenzen wordt niet vergoed.
 • Wanneer het ongeval veroorzaakt is door een staat van dronkenschap of een gelijkaardige staat door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, is dit niet verzekerd.
 • Lichamelijke ongevallen zijn verzekerd voor zover de andere verzekerde niet burgerlijk aansprakelijk is.
 • Niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten die door de federatie of haar clubs georganiseerd worden zijn gratis verzekerd in die zin dat men aan een 3-tal proeflessen mag deelnemen binnen een tijdslimiet van max. 1 maand. Na afloop van deze proefperiode dienen zij te beslissen al dan niet definitief aan te sluiten.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

De burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie voor schade toegebracht aan derden door vrijwilligers tijdens de verzekerde activiteit wordt gewaarborgd overeenkomstig het betrokken KB.

Ook hier zijn er waarborgen die uitgesloten zijn zoals opzettelijke schade, schade die voortvloeit uit burgerrechtelijke schade die wettelijk (elders) verplicht moet verzekerd zijn.

Indienen van een schadegeval

Dit moet gebeuren binnen de termijn van 8 dagen na het ongeval. Het formulier moet door de speler ingevuld worden en aan de verzekeringsmaatschappij bezorgd worden.

Optionele waarborgen voor de aangesloten clubs

Clubs kunnen facultatief bijkomende ‘comfort opties’ onderschrijven.

 • B.A. uitbating kantine / voedselvergiftiging
 • B.A. organisatie niet-sportactiviteiten (fuif, barbecue, eetfestijn…)
 • Schade aan in gebruik genomen lokalen/ accommodaties
 • L.O. vrijwillige helpers niet-leden
 • Organisatie andere sportactiviteiten / sportkampen
 • Reisverzekering

Wil je de polis of een bijkomend document voor aanvraag van een ‘comfort optie’ ontvangen, geef dan een seintje:

Tine Hannes
+32 14 85 96 00
tine@squashvlaanderen.be