Interclubreglement

Interclubreglement

Interclubreglement

Bekijk hieronder het interclubreglement en het stijgen en dalen voor het huidig seizoen.

Deelnemingsvoorwaarden
 1. Enkel de clubs die hun lidgeld, hun achterstallige betalingen en hun bijdrage voor de interclubteams hebben betaald, kunnen hun team(s) inschrijven voor de interclubcompetitie van Squash Vlaanderen.
 2. Wanneer een club haar facturen voor de interclubspelers en interclubploegen niet heeft betaald op 1 september en tegen 10 september voor de toegevoegde spelers, krijgt geen enkel team van die club punten voor de rangschikking. Punten worden toegekend – en zonder terugwerkende kracht – van het moment dat de verschuldigde bedragen op de rekening van SQV staan. Onvolledige betalingen worden als onvoldoende beschouwd. Voor de geschrapte spelers ontvangt de club een creditnota.
 3. Alle clubs die aan een interclubcompetitie van SQV wensen deel te nemen en clubs die wensen lid te zijn zonder interclubploegen zijn verplicht het online inschrijvingsformulier volledig en correct in te vullen en te bezorgen aan het SQV-secretariaat vóór 20 juni. Het secretariaat zal dit document uiterlijk op 15 mei publiceren op haar website.
Spelers
 1. Spelers kunnen aan deze interclubcompetitie deelnemen als zij:
  • rechtmatig lid zijn van een club die lid is van SQV;
  • lid zijn van SQV voor het lopende seizoen (of in het bezit zijn van een actief lidmaatschapsnummer);
  • vermeld staan op de interclublijst;
  • minimum 12 jaar zijn op 1 september.
 2. Interclubafspraken die op nationaal vlak gemaakt worden tussen SQV en LFS, dienen nageleefd te worden door de betrokken spelers. Binnen Squash Belgium kan een speler slechts lid zijn van één liga (SQV of LFS) en slechts lid zijn van één club en enkel voor deze club in de competitie uitkomen, ongeacht de aard van de competitie.
Interclub – algemeen
 1. Alle spelers die beantwoorden aan art. 4 en in regel zijn met het transferreglement (bijlage 1 van het huishoudelijk reglement) worden toegelaten om aan de interclubcompetitie deel te nemen.
 2. De SQV-competitie wordt gespeeld met minimaal een heen- en terugronde. Reeksen met 8 of minder dan 8 ploegen spelen 1,5 ronde (heen – terug – heen).
 3. Het aantal buitenlandse spelers op de interclublijst is onbeperkt in alle reeksen.
 4. Indien een club een team heeft in damescompetitie kunnen deze dames bij de heren spelen in eender welke divisie. Indien een club geen dames heeft in de damescompetitie, dan kunnen de dames deelnemen in de twee laagste divisies van de competitie. 
 5. Dames die zwanger zijn, mogen aan geen enkele officiële competitie deelnemen.
Divisies dames en heren
 1. Spelers kunnen maar deelnemen aan de laatste 2 wedstrijden van de competitie als zij reeds 2 maal voor hun club hebben gespeeld in de loop van het seizoen. Het gaat hier om 2 officiële competitiewedstrijden. Bekerwedstrijden tellen niet mee.
  Heren: dit artikel geldt voor de spelers die op de plaatsen 1, 2 en 3 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor spelers die op plaats 4 spelen tijdens de wedstrijd.
  Dames: dit artikel geldt voor de speelsters die op de plaatsen 1 en 2 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor de speelsters die op plaats 3 speelt tijdens de wedstrijd.
 2. Alle herenploegen uit de 3de, 4de en 5de divisie zijn verplicht twee spelers te laten deelnemen aan een spelregelavond die voorafgaand aan de competitie wordt georganiseerd. Bij de dames wordt elke ploeg uit de 2de divisie verplicht om 1 speelster naar een spelregelavond af te vaardigen. Als een speler uit bovenvermelde ploegen voordien een spelregelavond gevolgd heeft of een A of B-klassement heeft, is deze ploeg vrijgesteld. Indien een ploeg niet het juiste aantal spelers naar de spelregelavond stuurt en zich niet in orde kan stellen voor 1 januari van het lopende seizoen, zal de ploeg voor de interclub bestraft worden met 5 verliespunten per persoon die niet in regel is.
Eredivisie
 1. Voor eredivisie (dames en/of heren) moet er een aparte lijst opgemaakt worden. Deze mag maximum 15 spelers bevatten en geldt voor de volledige SQV-competitie eredivisie. Er is geen aanpassing van de interclublijst begin januari. De top 4 bij de heren en de top 3 bij de dames van de eredivisielijst mag niet op een andere interclublijst staan. Dit zijn m.a.w. de titularissen van de teams in eredivisie.
 2. Het secretariaat stuurt na ontvangst van de interclublijsten, de lijsten van eredivisie dames en heren naar alle kapiteins van de teams in eredivisie. De clubs krijgen 10 kalenderdagen om een geargumenteerde opmerking over de volgorde van de spelers naar het secretariaat te sturen. De uiteindelijke beslissing van de volgorde ligt steeds bij de commissie sport. De beslissing die de commissie sport neemt is definitief. Indien er een toevoeging gebeurt in eredivisie, worden de nieuwe lijsten opnieuw rondgestuurd.
 3. Reeksen met 8 of meer ploegen: spelers kunnen maar deelnemen aan de laatste 3 wedstrijden van de competitie als zij reeds 3 maal voor hun club hebben gespeeld in de loop van het seizoen. Het gaat hier om 3 officiële competitiewedstrijden. Bekerwedstrijden tellen niet mee.
  Heren: dit artikel geldt voor de spelers die op de plaatsen 1, 2 en 3 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor spelers die op plaats 4 spelen tijdens de wedstrijd.
  Dames: dit artikel geldt voor de speelsters die op de plaatsen 1 en 2 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor de speelsters die op plaats 3 speelt tijdens de wedstrijd.
 4. Reeksen met minder dan 8 ploegen: spelers kunnen maar deelnemen aan de laatste 2 wedstrijden van de competitie als zij reeds 2 maal voor de club hebben gespeeld in de loop van het seizoen. Het gaat hier om 2 officiële competitiewedstrijden. Bekerwedstrijden tellen niet mee.
  Heren: dit artikel geldt voor de spelers die op de plaatsen 1, 2 en 3 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor spelers die op plaats 4 spelen tijdens de wedstrijd.
  Dames: dit artikel geldt voor de speelsters die op de plaatsen 1 en 2 spelen tijdens de wedstrijd (dit is niet de plaats op de interclublijst). Het geldt niet voor de speelster die op plaats 3 speelt tijdens de wedstrijd.
 5. De top 4 ploegen bij de dames en de heren zijn verplicht om deel te nemen aan de eindronde van Squash Belgium. Hiervoor verwijzen we naar Art. 18 van het Huishoudelijk Reglement van Squash Belgium.
Regionale competitie
 1. De regionale competitie staat geheel los van de interclubcompetitie, maar ze wordt gespeeld onder de reglementen van de SQV.
 2. Eerste regionale is bestemd voor een ploeg van 4 spelers (man of vrouw) met ten hoogste een D1 klassement op 1 september. Dames mogen deelnemen aan de regionale competitie indien ze na assimilatie maximum een D1-klassement hebben (B1 bij de vrouwen). Indien het klassement van de speler in januari wijzigt, dan kan hij/zij de competitie waarin hij/zij is gestart blijven afwerken.
 3. Tweede regionale (regionale starterscompetitie) is bestemd voor een ploeg van 4 spelers (man of vrouw) met ten hoogste een D3 klassement op 1 september. Dames mogen deelnemen aan de regionale competitie indien ze na assimilatie maximum een D3-klassement hebben (B3 bij de vrouwen). Indien het klassement van de speler in januari wijzigt, dan kan hij/zij de competitie waarin hij/zij is gestart blijven afwerken.
 4. Voor de sterktelijsten en speelvolgorde wordt het klassement bij de heren gehanteerd.
 5. Het reglement voor het deelnemen aan de laatste 3 wedstrijden volgens het reglement van de divisies geldt NIET in de regionale competitie. Nieuwe spelers mogen ook deelnemen aan de laatste 3 wedstrijden.
 6. Het toevoegen van nieuwe spelers op de lijst kan het hele jaar door:
  • Spelers zonder punten worden onderaan de lijst toegevoegd in de categorie van de spelers met 0 punten.
  • Spelers met punten worden op de juiste plaats ingevoegd (1ste helft seizoen volgens de ranking van mei, 2de helft seizoen volgens de ranking van december).
 7. Nieuwe spelers (en hun gegevens) moeten doorgegeven worden aan het secretariaat en dit voordat zij een wedstrijd meespelen in de regionale competitie.
 8. Spelers die in de regionale competitie een wedstrijd hebben gespeeld, kunnen nog in dezelfde week in de interclubcompetitie uitkomen, maar voor dezelfde club.
 9. De wedstrijden die in deze competitie worden gespeeld tellen mee voor de individuele ranking.
 10. Dames die in de regionale reeksen bij de heren spelen krijgen punten als volgt:
  • dame speelt in de regionale competitie tegen een dame: dan worden deze punten mee opgenomen in het damesklassement. Hier moet het vrouwenlidnummer gebruikt worden.
  • dame speelt in de regionale competitie tegen een heer: dan worden deze punten mee opgenomen in het herenklassement van de dame. Hier moet het mannenlidnummer gebruikt worden.
 11. Indien een club 2 teams inschrijft in dezelfde reeks, moeten er 2 aparte lijsten van minimum 4 spelers opgemaakt worden. Er is een reservelijst waaruit de 2 teams spelers kunnen nemen. Een reservespeler die 3 keer meespeelt met het ene of het andere team kan vanaf dan nog alleen in dat team meespelen. De 4 spelers moeten in de juiste volgorde van punten spelen. Indien een reservespeler meer punten heeft dan een speler op de vaste lijst, moet deze reservespeler boven de vaste speler spelen.
Assimilatie

Onder assimilatie wordt verstaan dat aan een speler een “nieuw” en hoger klassement wordt toegekend op basis van zijn reële sterkte en niet op basis van zijn huidige klassement dat een daling meemaakte als gevolg van het niet deelnemen aan officiële wedstrijden.

 1. Assimilatie Belgische spelers: een speler die lid geweest is en minimum 1 seizoen geen officiële wedstrijd gespeeld heeft, moet daarna geassimileerd worden en hoeft dus niet op een gedaald klassement te starten indien de punten niet overeenstemmen met de reële sterkte. De procedure moet gebeuren voor de eerste officiële wedstrijd van de betrokken speler. Indien achteraf blijkt dat er een sterke speler niet geassimileerd is, dan verliezen de gedupeerden hun punten niet en krijgt de club een boete (zie bijlage 6 overtredingen en sancties). Indien nodig, kan de commissie sport op ieder moment een speler assimileren.
  Assimilatie voor dames die deelnemen aan de provinciale competitie.
  • Dames B1 – D1 bij de heren
  • Dames B2 – D2 bij de heren
  • Dames B3 – D3 bij de heren
  • Dames vanaf C1 – D4 bij de heren
 2. Assimilatie buitenlandse spelers: een nieuwe buitenlandse speler die nog geen SQV-klassement heeft en die in de SQV-competitie wil aantreden, moet vóór 1 september een aanvraag indienen. De commissie sport zal dit klassement herzien volgens de uitslagen van de betrokken speler. De aansluiting van een buitenlandse speler die nog niet voor een SQV-club heeft gespeeld, is geldig wanneer het secretariaat in het bezit is van een kopie van zijn/haar identiteitskaart.De documenten voor de aanvraag van bovenstaande assimilaties zijn terug te vinden op onze website onder de rubriek “Competitie – Formulieren”.
Interclublijsten
 1. Vóór 1 juli moet SQV in het bezit zijn van de interclublijst op de daarvoor bestemde formulieren. Er dient een aparte lijst opgemaakt te worden voor eredivisie, de divisies en de provinciale competitie. Clubs die zowel heren- als damesteams hebben, moeten twee verschillende interclublijsten indienen.
 2. Tot en met 31 augustus mag men nog spelers toevoegen of verwijderen. Op 1 september zijn de lijsten definitief. Tijdens het seizoen kunnen er in alle reeksen, uitgezonderd in eredivisie, spelers zonder punten worden toegevoegd onderaan de lijst. De factuur voor deze toegevoegde spelers ontvangt de club in januari en op het einde van het seizoen.
 3. De spelers worden op de interclublijst opgesteld volgens hun plaats op de ranking, in eredivisie behoudt de commissie sport de vrijheid de volgorde van de spelers te wijzigen in functie van de reële sterkte. De spelers die niet op de ranking staan, worden geplaatst volgens hun sterkte.
 4. De gepubliceerde eindeseizoensranking is geldig voor het opmaken van de interclublijst.
 5. Er kunnen het hele seizoen nieuwe spelers toegevoegd worden aan de lijsten in de divisies. Dit is toegelaten voor transfervrije spelers tot en met klassement B3 bij de heren en B1 bij de dames. Om nieuwe leden toe te voegen dient de club de gegevens van deze persoon aan het secretariaat te bezorgen. Het is niet toegestaan een lijst op te splitsen in 2 of meer lijsten. Het is NIET toegelaten om spelers toe te voegen aan de eredivisielijst.
 6. Het SQV-secretariaat past de interclublijsten van de divisies en provinciale competitie aan rekening houdend met de eventuele toevoegingen en de nieuwe ranking van december. De lijsten van eredivisie worden tijdens de onderbreking NIET aangepast.
 7. Indien er binnen een club verscheidene interclubploegen zijn, wordt één sterktelijst opgemaakt. Dit betekent dat de titularissen van het eerste team (eerste 3 spelers in een damesploeg en eerste 4 spelers in een herenploeg) niet kunnen uitkomen voor één van de lager geplaatste teams. De volgende 3 (dames) of 4 spelers (heren) zijn de titularissen van het tweede team die evenmin mogen uitkomen in de lager geplaatste team, enz. Onderaan de sterktelijst wordt een reservelijst toegevoegd. De spelers kunnen ingezet worden in de hogere teams op de juiste plaats die bepaald wordt door hun rankingpunten.
 8. Hierop zijn 2 varianten mogelijk:
  • wanneer een ploeg binnen een club toch afzonderlijk wil spelen, moet zij een afzonderlijke sterktelijst insturen die overeenstemt met de bovenvermelde regels. Deze ploeg heeft haar eigen reservespelers die niet op een andere lijst van de club mogen voorkomen.
  • wanneer er twee teams van een zelfde club in een zelfde reeks staan, moet één ploeg een afzonderlijke lijst indienen met een eigen reservelijst van spelers die niet in een ander team van de club kunnen worden ingezet of moeten de eerste 4 namen op de lijst verschillend zijn en kan de reservelijst dezelfde zijn voor beide teams. Indien een speler van de reservelijst één keer meespeelt met een team moet hij voor dat team blijven spelen en kan hij niet meer meespelen met het andere team.
 9. De interclublijst vermeldt de naam en voornaam, het competitienummer en de rangschikking van elke speler. De kapiteins van beide clubs zijn verplicht de goedgekeurde interclublijst te gebruiken bij het invullen van het wedstrijdblad.
 10. Eenzelfde speler kan tijdens eenzelfde week (maandag – zondag) slechts één interclubwedstrijd spelen. Bij overtreding wordt de speler door de disciplinaire commissie gesanctioneerd (zie bijlage 6 overtredingen en sancties). In geval de teams in onderling overleg beslist hebben of in geval de commissie sport beslist heeft om een wedstrijd te verplaatsen, telt de origineel geplande wedstrijddatum.
  Uitzondering:
  • de wedstrijden in de provinciale competitie
  • de wedstrijden van het Belgisch Kampioenschap voor teams.
  • de wedstrijden voor de Beker van Vlaanderen
Organisatie
 1.  De samenstelling van de teams ziet er als volgt uit:
  • bij de heren in eredivisie en in alle divisies: 4 spelers
  • bij de dames in eredivisie en in alle divisies: 3 speelsters
  • in de provinciale competitie: 4 spelers
 2. De speelvolgorde van de teams ziet er als volgt uit:
  • met 4 spelers: 4, 3, 1 en 2
  • met 3 spelers: 3, 2, 1
 3. De ontmoetingen bestaan uit zoveel wedstrijden als er spelers in een team zijn. Er wordt gespeeld naar 3 winnende games. De spelers van de teams ontmoeten elkaar in de volgorde zoals zij op de interclublijsten zijn ingeschreven.
 4. Om te bepalen wie de scheidsrechter is bij interclubwedstrijden, wordt volgend systeem gehanteerd:
  • bij de heren en provinciale competitie: 1 en 3 van de thuisploeg en 2 en 4 van de bezoekende ploeg
  • bij de dames: 1 en 3 van de thuisploeg en 2 van de bezoekende ploeg
 5. Commissie sport streeft naar even reeksen: 8 of max. 10 ploegen. De interclubweek begint op maandag en eindigt op zondag. De wedstrijdkalender wordt opgemaakt door de commissie sport en kan niet worden gewijzigd tenzij een wedstrijd wordt afgelast door weersomstandigheden (art.68)
  • eredivisie heren en dames: vrijdag en/of zaterdag
  • alle overige herendivisies: op donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag
  • alle overige damesdivisies: op vrijdag, zaterdag of zondag
  • alle provinciale wedstrijden op vrijdag, zaterdag of zondag
   De wedstrijden op zondag mogen niet aanvangen voor 13 uur en de wedstrijden op weekdagen starten om 20 uur. 
 6. Om wedstrijdvervalsing tegen te gaan worden de laatste 2 wedstrijden binnen eenzelfde reeks op eenzelfde moment gespeeld. Reeksen die overwegend op donderdag, vrijdag of zaterdag spelen, zullen hun laatste 2 wedstrijden afwerken op donderdag, vrijdag of zaterdag. Indien deze dag een zondag is, spelen 3de, 4de en 5de divisie (dames en heren) om 15 uur en 1ste en 2de divisie om 17 uur. Dit wordt beslist door de commissie sport. Deze wedstrijden mogen niet verplaatst worden.
 7. Alle spelers moeten op de dag en het uur voorzien in de kalender aanwezig zijn, zodat de wedstrijden op het voorziene uur kunnen starten.
 8. De thuisploeg reserveert de terreinen en zorgt voor officiële squashballen.
 9. Ingeval van forfait van een speler, schuift de lager gerangschikte speler een plaats omhoog om de vrijgekomen plaats in te nemen. Het opstellen van een geblesseerde speler is niet toegelaten.
 10. Wanneer een team zich onvolledig aanmeldt voor een wedstrijd zal de laatste speler van het volledige team de wedstrijd winnen voor het team, maar hij ontvangt hiervoor geen individuele rankingpunten.
 11. Een herenteam met 4 spelers moet ten minste met 3 spelers aanwezig zijn om geldig te kunnen spelen. Indien dit niet het geval is, verliest het team de ontmoeting met forfaitcijfers en zal dit met een boete bestraft worden. Een damesteam met 3 spelers moet tenminste met 2 spelers aanwezig zijn om geldig te kunnen spelen. Indien eenzelfde ploeg 3 keer onvolledig speelt, ontvangen ze vanaf de derde keer telkens een boete.
 12. Indien een team niet kan aantreden met voldoende spelers, moet de tegenpartij hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. Indien een ploeg driemaal forfait geeft, wordt een ‘algemeen forfait’ uitgesproken, waardoor het team geen wedstrijden meer mag spelen en wordt het in de algemene rangschikking op nul gezet. De club ontvangt voor elke forfait een boete die oploopt afhankelijk van het aantal forfaits. Een ploeg die forfait geeft en haar tegenstander minder dan 24u voor de start van de wedstrijd verwittigt, wordt gesanctioneerd.
 13. Wanneer een ploeg forfait geeft voor een wedstrijd, krijgt het team de punten van de wedstrijd, maar de spelers ontvangen geen individuele rankingpunten. Een speler die een wedstrijd start en moet opgeven krijgt de verliespunten van die wedstrijd, een doktersattest is niet nodig. Indien een speler geblesseerd uitvalt tijdens een competitiewedstrijd vragen we aan de kapitein om dit te melden via squashvlaanderen.toernooi.nl.
 14. Een ploeg die algemeen forfait geeft na de eerste speeldag, wordt gesanctioneerd (zie bijlage 6 overtredingen en sancties). De ploeg zal het volgende seizoen 2 reeksen lager moeten starten. Bij algemene forfait verliezen de tegenstanders alle punten die ze gewonnen hebben tegen deze ploeg.
 15. Vijftien minuten voor de start van de ontmoeting vullen de kapiteins het officiële wedstrijdformulier in.
  • De kapitein van de thuisploeg is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdformulier. Dit belet niet dat de bezoekende ploeg eveneens verantwoordelijk kan gesteld worden voor het verschaffen van foutieve informatie op het wedstrijdblad.
  • Op het wedstrijdblad moet de volgorde van de interclublijsten gerespecteerd worden.
  • Het formulier moet door beide kapiteins na de wedstrijd ondertekend worden.
  • Bij ongeregeldheden kunnen enkel de kapiteins voorbehoud aantekenen op het wedstrijdblad. Het voorbehoud zal door het secretariaat worden behandeld en de beide clubs zullen daarover uitsluitsel ontvangen.
 16. Na de ontmoeting vult de kapitein van de thuisploeg de resultaten online in op squashvlaanderen.toernooi.nl. Dit gebeurt voor 12:00 ’s middags de dag na de wedstrijd. Hierbij wordt er gekeken naar het aanvangsuur dat online staat. Dit geldt eveneens voor de weekendwedstrijden. De thuisclub vult de resultaten in. Clubs die de resultaten te laat ingeven, krijgen een boete (zie bijlage 6 overtredingen en sancties). De verrekening gebeurt per team en per wedstrijddag en wordt afgerekend in januari en juni. Beide ploegen behouden een exemplaar van de wedstrijdbladen en bewaren dit tot 30 juni zodat het bij eventuele betwistingen aan het SQV-secretariaat kan bezorgd worden.
 17. Indien een ploeg geveinsde of een vervalste wedstrijdinformatie online ingeeft en indien daarvoor bewijzen en/of getuigen zijn, dienen deze feiten door de commissie sport te worden behandeld. De commissie sport moet een antwoord formuleren binnen de maand na de laatste competitiedag van de betrokken reeks. De commissie sport zal voor het behandelen van deze zaak het ingevulde wedstrijdformulier opvragen. Bij vaststelling van de overtreding worden boetes en sancties uitgesproken (zie bijlage 6 overtredingen en sancties)
 18. Het secretariaat kan op elk moment de wedstrijdbladen opvragen en nakijken. Elke onregelmatigheid zal het verlies van de ontmoeting tot gevolg hebben zelfs indien geen klacht werd ingediend. Indien wordt vastgesteld dat er gewijzigd is nadat de kapiteins getekend hebben, wordt forfait uitgesproken voor de thuisploeg en een boete opgelegd (zie bijlage 6 overtredingen en sancties)
 19. Bij een ongeregeldheid bij een wedstrijd kan de betrokken partij voorbehoud aantekenen op het wedstrijdblad en dit melden op squashvlaanderen.toernooi.nl. Dit voorbehoud zal worden behandeld door de bevoegde commissie.
 20. Een club die niet de nodige terreinen reserveert zal de ontmoeting verliezen. Er dient per team 1 terrein gereserveerd te worden.
 21. De spelregels en de gebruikte squashballen dienen conform de normen van de WSF te zijn. De officiële bal erkend door de federatie is Dunlop Pro. Spelers jonger dan 19 jaar zijn verplicht om een squashbril te dragen.
 22. Clubs die zich niet aan de reglementen houden, zullen door de commissie sport of de commissie discipline bestraft worden. Beroep is mogelijk voor de interne beroepscommissie.
 23. Voor alle vormen van klachten verwijzen we naar de klachtenprocedure op onze website of naar het Huishoudelijk Reglement Art 41-44.
 24. De thuisploeg zorgt voor een volledige EHBO-tas. Een bevoegd controlearts van de Vlaamse Gemeenschap mag steeds dopingcontrole uitvoeren. Een speler heeft niet het recht een dopingcontrole te weigeren. Voor het Gezond & Ethisch Sporten verwijzen we naar het Huishoudelijk Reglement Art 39.
 25. De teams die deelnemen aan de interclubcompetitie mogen aan de naam van de club de naam van de sponsor toevoegen. Clubs die geen sponsornaam gebruiken en meer dan 1 team in competitie hebben, gebruiken de cijfers 1, 2, 3, … om hun teams te onderscheiden. 
 26. Het bestuursorgaan van SQV beslist in alle gevallen die niet in dit interclubreglement voorzien zijn en steunt zich op haar statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Wijzigen van de kalender
 1. Wedstrijden kunnen vervroegd worden in onderling overleg: in alle gevallen moeten de tegenpartij en het secretariaat van SQV schriftelijk op de hoogte worden gebracht met de melding van de nieuwe datum.
 2. De laatste 2 wedstrijden mogen NIET verplaatst worden tenzij:
  • een speler (junior of senior) door de nationale coach opgeroepen wordt een internationale wedstrijd te spelen;
  • een jeugdspeler wenst deel te nemen aan één van de Super Series tornooien van ESF.
   Alle wedstrijden van die ontmoeting moeten op die vervroegde datum worden gespeeld.
 3. Indien de clubs niet tot een overeenkomst komen, dan wordt de wedstrijd op de datum gespeeld zoals die vermeld staat in de kalender. Bij geschil beslist de commissie sport. De uitslag wordt op het gewone wedstrijdformulier vermeld en online ingegeven.
 4. Het uitstellen van een wedstrijd is toegestaan als deze wedstrijd binnen de 2 maanden herspeeld wordt en vóór de laatste 2 wedstrijden. Een akkoord van beide partijen is noodzakelijk om een wedstrijd uit te stellen. Het secretariaat wordt ten laatste op zondag voorafgaand aan de speelweek schriftelijk op de hoogte gebracht met de melding van de nieuwe datum. Bij het niet verwittigen van het secretariaat geldt een boete (zie bijlage 5 overtredingen en sancties).
 5. Afgelasten van wedstrijden door extreme weersomstandigheden (sneeuw, ijzel,…): de voorzitter van de commissie sport en/of het personeelslid belast met de competitie (of zijn vervanger bij afwezigheid) beslist ten laatste om 11.00 van de speeldagen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag of er gespeeld wordt of niet. Het secretariaat zet de beslissing onmiddellijk op de website en verstuurt een mail naar alle clubs/kapiteins. Wanneer er vrijdag wedstrijden worden afgelast dan is dit voor alle wedstrijden van vrijdag, zaterdag en zondag. Bij elke afgelasting staat het vrij dat de beide clubs in onderlinge afspraak de wedstrijd laten plaatsvinden. Bij afgelasting van de wedstrijd wordt bepaald dat er gespeeld wordt op de 3de dinsdag na de dag van het afgelasten. Het staat de clubs vrij om de wedstrijden vooraf te spelen. Zij brengen hiervan het secretariaat op de hoogte.
 6. Inhaalwedstrijden moeten gespeeld worden voor de laatste 2 wedstrijden.
Onbeschikbaarheid van de courts
 1. Wanneer een nieuwe feitelijke vereniging of vzw voor het eerst wenst deel te nemen aan de  competitie of wanneer een vereniging of vzw naar een nieuw centrum verhuist, zal zij moeten aantonen dat zij over de nodige terreinen kan beschikken. SQV controleert ten laatste tegen 30 juni of de terreinen bespeelbaar zijn. Indien de technisch directeur een negatief verslag uitbrengt, dan zal de vereniging een jaar moeten wachten om aan de competitie deel te nemen of een ander centrum moeten kiezen.
 2. Indien een ploeg niet over het aantal courts kan beschikken dat het bij aanvang van het seizoen heeft opgegeven, moet de club de federatie hiervan minimaal 3 weken voor de betreffende wedstrijd(en) verwittigen.
 3. Indien de aanvraag van de thuisploeg (A) voor deze periode van 3 weken op het secretariaat is toegekomen, wordt de wedstrijd gespeeld op het terrein van de bezoekers (ploeg B) op de voorziene dag en uur. De aanvrager verliest dus het thuisvoordeel. Ploeg B moet binnen de 48 uur nadat het secretariaat ploeg B van deze wijzigingen heeft op de hoogte gebracht het secretariaat antwoorden. Indien ploeg B hierop negatief antwoordt, zal het secretariaat i.s.m. de commissie sport binnen de 48 uur de plaats bepalen waar de wedstrijd zal worden gespeeld. Het secretariaat zal de betrokken partijen hiervan op de hoogte brengen.
 4. Indien de aanvraagperiode van 3 weken niet wordt gerespecteerd, verliest de ploeg die niet over de courts kan beschikken met forfaitcijfers.
 5. Indien een vereniging door heirkracht (brand, wateroverlast, elektriciteitspanne, …) niet over haar courts kan beschikken, verwittigt ze onmiddellijk de tegenpartij(en) en het secretariaat van SQV dat de wedstrijd niet kan plaatsvinden. Het SQV-secretariaat i.s.m. de commissie sport zullen samen de plaats en de datum van de wedstrijd(en) bepalen. Indien SQV merkt dat dit artikel door de vereniging misbruikt werd, kan de commissie sport na onderzoek van de feiten al dan niet ter plaatse een forfait uitspreken voor de thuisploeg.
 6. Feitelijke verenigingen of vzw’s die niet de naam dragen van het centrum kunnen van centrum wijzigen indien hun aanvraag de termijn van 3 weken respecteert. Het secretariaat zal de betrokken club op de hoogte brengen.
 7. Verenigingen die de naam van het centrum dragen moeten hun thuiswedstrijden in het centrum spelen dat hun naam draagt en dat zij bij aanvang van het seizoen hebben opgegeven. Dit impliceert dat:
  • zij tijdens het lopende seizoen niet van centrum mogen veranderen om hun thuiswedstrijden te spelen, met uitzondering van de hierboven vernoemde punten 3, 4 en 5.
  • wanneer het centrum voor een onbepaalde tijd onbeschikbaar is geweest en op 30 april nog onbeschikbaar is, de vereniging of vzw de volgende keuze heeft:
   • de vereniging of vzw meldt SQV voor 10 mei per aangetekend schrijven en ondertekend door voorzitter en secretaris van de vereniging of vzw dat een ander centrum voor de thuismatchen van het volgende seizoen zal worden gebruikt. De vereniging of vzw behoudt de reeksen waarin werd gespeeld en het is aan de vereniging of vzw om tegen de inschrijvingsdatum in juni te bepalen welke ploegen zij in competitie zal brengen. Vóór 10 mei meldt de vereniging of vzw de nieuwe naam van de vereniging of vzw aan SQV en vereffent de openstaande rekening van de vereniging of vzw. De vereniging of vzw bericht hierover haar competitieleden en SQV meldt de naamwijziging op de website. Alle individuele transfers geschieden onder de nieuwe benaming van de vereniging of vzw.
   • de vereniging of vzw blijft in het centrum en brengt per aangetekend schrijven en ondertekend door voorzitter en secretaris van de vereniging of vzw haar competitieleden en SQV vóór 10 mei op de hoogte. Indien blijkt dat op 30 juni de terreinen nog steeds onbeschikbaar zijn, kunnen de ploegen van deze verenigingen of vzw niet deelnemen aan de volgende competitie. Dit impliceert het schrappen van de vereniging of vzw en het feit dat de spelers wel transfervrij zijn en aldus kunnen voorkomen op een interclublijst van 1 juli van een andere vereniging of vzw.
   • de vereniging of vzw ontbindt zich waardoor de spelers onmiddellijk vrij zijn en waardoor geen enkele ploeg van de vereniging of vzw recht heeft op behoud in de reeks waarin ze speelde.
Punten
 1. De teams krijgen een punt voor elke individuele wedstrijd. Indien ploegen op het einde van het seizoen met gelijke punten eindigen wint de ploeg:
  • met de meeste gewonnen wedstrijden
  • die de onderlinge duels gewonnen heeft
  • met de meeste gewonnen matchen in de onderlinge duels
  • met de meeste gewonnen games in de onderlinge duels
  • met de meeste gewonnen punten in de games van de onderlinge duels
  • die de testwedstrijd op neutraal terrein wint, gespeeld binnen 15 dagen na het einde van het seizoen.
 2. De ploeg van de testwedstrijd wint met:
  • de meeste gewonnen wedstrijden
  • de meeste gewonnen games
  • de meeste gewonnen punten
  • het resultaat van de nr. 1 speler.
Stijgen en dalen
 1. De einduitslag van de competitie wordt opgemaakt nadat alle ploegen in een heen- en terugwedstrijd alle wedstrijden van de kalender hebben afgewerkt.
 2. Het aantal ploegen dat stijgt of daalt wordt bepaald door de commissie sport nadat de reeksen zijn ingedeeld. Dit zal gepubliceerd worden op de website en gecommuniceerd worden naar de clubs vóór 1 september.
 3. Ploegen kunnen worden aangeduid om een nacompetitie te spelen om de eventuele vrijgekomen plaatsen in een hogere reeks in te nemen.
 4. Een ploeg die door de einduitslag aangewezen is om te stijgen naar een hogere reeks en dit weigert, wordt bestraft met een boete (zie bijlage 6 overtredingen en sancties). Indien een club reeds een eredivisieploeg heeft, is ze niet verplicht om te stijgen vanuit eerste divisie.
 5. Een nieuwe ploeg start steeds in de laagste divisie. Men heeft echter het recht om een geargumenteerde aanvraag in te dienen om in een hogere reeks te starten. Elke vraag hiervoor zal afzonderlijk door de commissie sport behandeld worden.
Deadlines
1 april – 30 april Transfers: periode opzegging
1 mei – 15 juni Transfers: periode heraansluiting
1 september Assimilatie buitenlandse spelers
20 juni Indienen inschrijvingsformulier
20 juni Indienen interclubteams
1 juli Indienen interclublijsten
Tot 31 augustus Spelers toevoegen/schrappen