Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Informatie over ons bestuursorgaan.

Voorzitter

Dave De Beule
+ 32 475 65 52 78
dave@squashvlaanderen.be

Vice-voorziter

Veerle Putzeys
+ 32 485 62 75 77

veerle.putzeys@gmail.com

Algemeen directeur

Kim Hannes
+ 32 14 85 96 00
kim@squashvlaanderen.be

 

Secretaris

Beheerder

Lowie Delbeke
+ 32 474 95 50 74
delbekelowie@gmail.com

Beheerder

Librecht Evelyn
+ 32 496 86 06 17
evelyn.librecht@gmail.com

Beheerder

Valerie Verworst
+ 32 472 42 63 30
valerie.verworst@hotmail.com

 

Beheerder

Mats Raemen
+ 32 476 06 13 46
mats.raemen@gmail.com

 

Beheerder

Kris Soetemans
+ 32 476 88 69 68
soetemak@gmail.com

 

Beheerder

Veerle Putzeys
+ 32 485 62 75 55
veerle.putzeys@gmail.com

Beheerder

Tim Van den Herrewegen
+ 32 499 13 22 17
tim.vandenherrewegen@gmail.com

 

 

Beheerder

Yves Van Durme
+ 32 478 65 40 53
yves.van.durme@hotmail.com

Overzicht mandaat beheerders

Formulieren

De voorzitter van het Provinciaal Comité bezorgt zijn kandidaat-bestuurder(s) het nominatieformulier waarbij hij kandidaat-bestuurder(s) wenst voor te stellen op de Algemene Vergadering van Squash Vlaanderen. In dit nominatieformulier (benoemingsbrief) wordt verwezen naar art. 15.5.c van het Huishoudelijk Reglement waar beschreven wordt op basis van welk profiel hij/zijn werd aangezocht.

Indien er meer kandidaat-bestuurders zijn dan vacatures en het Provinciaal Comité kan of wenst geen keuze te maken, dan wordt door de Algemene Vergadering van Squash Vlaanderen over de kandidaat-bestuurders gestemd. Er wordt steeds rekening gehouden met het aantal bestuurders per provincie.

Een toegetreden lid stuurt 15 dagen voor de Algemene Vergadering zijn kandidatuur per post of per mail naar de voorzitter van het Provinciaal Comité en naar de algemene vergadering van Squash Vlaanderen. Hij vermeldt dat zijn kandidatuur verenigbaar is volgens art. 13d van de Statuten en voegt daarbij een kort Curriculum Vitae. Hij gebruikt hiervoor het formulier ‘kandidaat-bestuurder’

i

Nominatieformulier

i

Formulier kandidaat bestuurder

   2024 (BO20Werkplan bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vergadert minstens 5 keer per jaar. De voorzitter van het bestuursorgaan ziet toe op de correcte navolging van onderstaande procedure.

Planning van de data van vergaderen

De voorzitter maakt een voorstel van data om te vergaderen. Dit wordt voorgelegd op het bestuursorgaan, besproken en goedgekeurd. Dit gebeurt tijdens de eerste vergadering na de Algemene Vergadering.

Opstellen van de agenda

De voorzitter stelt de agenda op.

 • Twee weken voor de vergadering krijgen de bestuurders een memo omtrent de datum en er wordt gevraagd of zij specifieke agendapunten willen bespreken.
 • Aan de personeelsleden wordt tevens gevraagd of zij agendapunten willen toevoegen aan de ontwerpagenda die door de voorzitter gemaakt wordt.
 • Eén week voor de aanvang van de vergadering krijgen de bestuurders de agenda toegestuurd alsook alle bijlagen. Er wordt gevraagd om de aanwezigheid te bevestigen of om te verwittigen indien men niet aanwezig kan zijn en in dit geval een volmacht door te geven ten laatste 12.00u op de dag van de vergadering.
 • De agenda van het bestuursorgaan bevat steeds een aantal vaste agendapunten, daarnaast zijn er een aantal agendapunten die gebonden zijn aan de periode van het jaar.

Stramien van vaste agendapunten

De agenda bevat steeds volgende agendapunten:

 • Verwelkoming
 • Goedkeuring verslag van de vergadering. De actiepunten worden overlopen.
 • Beleid
  • Goed bestuur: opvolging en bijsturing
  • Andere beleidszaken: opvolging en bijsturing
 • Financieel: opvolgen van de jaarrekening en de begroting: zowel een samenvatting als een detail van de uitgaven en inkomsten wordt bezorgd en besproken.
 • Sport : het lopende seizoen
 • Rapportering en verslagen van commissies : vragen of opmerkingen, goedkeuring/eventuele bijsturing
 • Rapportering comités
 • SB/ESF/WSF
 • Varia

Jaarschema: planning vergaderingen

 • 6 februari 2024
 • 12 maart 2024 (AV) – 19 maart 2024 (BO)
 • 18 juni 2024
 • 1 oktober 2024
 • 26 november 2024

Agendapunten die in de loop van het jaar besproken worden

januari
 • Voorstellen nieuwigheden sportseizoen
 • Goed Bestuur
februari
 • Verdere bespreking voorstellen sportseizoen. Bespreking kandidaat- bestuurders Algemene vergadering
 • Voorbereiding Algemene Vergadering en bespreking vergaderingen provinciale comités
 • Jaarverslag, Jaarrekening
 • Goed Bestuur
 • Evaluatie profielen bestuurders
maart/april
 • Functieverdeling bestuurders
 • Activiteiten einde seizoen
 • Goed Bestuur
juni
 • Vormgeving nieuwe sportseizoen, beleidsplan
 • Goed Bestuur
september/oktober
 • Bespreking start nieuwe seizoen, bilaterale gesprekken en bijsturing beleidsplan
 • Goed Bestuur
november
 • Opstellen begroting van het volgende kalenderjaar
 • Zelfevaluatie bestuursorgaan en evaluatie directie
 • Goed Bestuur
 • Evaluatie “omgaan met Goed Bestuur”

Verloop van de vergadering en goedkeuring van de besluiten

Conform art. 16 van de statuten wordt de vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter, en vervolgens door de secretaris. De vergaderagenda wordt afgehandeld in de volgorde zoals opgenomen in de agenda. De voorzitter zorgt voor het goed verloop en de goedkeuring van de besluiten. Hij heeft een toezichthoudende rol op de procedure. Na overleg wordt een besluit ter goedkeuring geformuleerd door de voorzitter. De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen, behalve in deze gevallen beschreven in de statuten.
De stemming gebeurt door handopsteking of – geheim indien men dit wenst.

Opsturen van het verslag

Na de vergadering en binnen de periode van 10 dagen wordt het verslag opgestuurd aan de leden van het bestuursorgaan. Een publieke versie van de notulen wordt op de website gepubliceerd. Bij de uitnodiging voor een volgende vergadering wordt het verslag tevens nog een keer opgestuurd. De notulen van elke vergadering worden ondertekend door de voorzitter en één bestuurder en bijgehouden in een daartoe bestemd register. Dit gebeurt bij een volgende bestuursorgaan onder agendapunt 2: goedkeuring van het verslag van vorige vergadering Het verslag en de besluiten zijn dan definitief goedgekeurd.