Privacy

Privacyverklaring Squash Vlaanderen

Squash Vlaanderen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze verklaring willen wij op een heldere manier informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Squash Vlaanderen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Squash Vlaanderen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Squash Vlaanderen
Vorselaarsebaan 62
2200 Herentals
+ 32 14 85 96 00
SQV@squashvlaanderen.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Squash Vlaanderen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • lidmaatschap van de vereniging (rechtsgrond: overeenkomst)
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Squash Vlaanderen v.z.w. en Squash Belgium v.z.w. (rechtsgrond: overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (rechtsgrond: gerechtvaardigd belang)
 • het verkrijgen van subsidiëring door de overheid en in dat kader kunnen rapporteren volgens de opgelegde criteria. (rechtsgrond: wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, adres, telefoonnummer, e-mail
 • behaalde rankingpunten en resultaten op kampioenschappen.
 • ploegresultaten voor het berekenen van de ploegenrangschikking van Squash Vlaanderen of Squash Belgium. Deze worden verrekend volgens het toepasselijke reglement van de interclubcompetitie van Squash Vlaanderen en Squash Belgium.
 • gegevens die moeten verzameld worden voor Sport Vlaanderen: sportdiploma, scheidsrechterdiploma, identificatienummer voor de databank van de Vlaamse Trainerssschool, naam van de aangesloten club, soort lidmaatschap, bestuurslid van de squashclub … 

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het bijhouden van resultaten:
  • Individuele wedstrijdresultaten van wedstrijden die voor SQV meetellen voor het berekenen van de ranking.
  • Ploegresultaten voor het berekenen van de ploegenrangschikking van SQV of SB
  • Resultaten van de nationale teams

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen bepaalde persoonsgegevens met volgende partijen:

 • Sport Vlaanderen en NADO Vlaanderen
 • De Europese Squashfederatie en de Wereldsquashfederatie
 • De aangesloten clubs
 • De eigen club

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, met uitzondering voor activiteiten die vallen onder de koepel van de Europese Squashfederatie en de Wereldsquashfederatie. Dit geldt enkel voor een beperkt aantal spelers die internationaal competitie spelen en daarvoor uitdrukkelijk toestemming geven.

Bewaartermijn

Squash Vlaanderen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard. Uitzondering op de termijn van 10 jaar zijn de persoonsgegevens van spelers die een podiumplaats behaald hebben op een Vlaams of Belgisch Kampioenschap junioren of senioren (individueel of teams) of op een Europees Kampioenschap of WK (sportarchieven).

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Squash Vlaanderen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen tezamen met een aangetekende schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 

Wijziging privacy statement

Squash Vlaanderen kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18 juni 2018. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van WEBSHOP en geplaatst op de harde schijf van Jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

WordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.

Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.

Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.

WordPress gebruikt deze cookie om uw weergave van de beheerinterface en mogelijk ook de hoofdsite-interface aan te passen.

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).

Gebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen.

Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang.