Ethisch sporten

GES-decreet

Ethisch sporten

Wat is ethisch verantwoord sporten?

Het sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en daarmee verband houdende maatregelen, bepalingen en aanbevelingen die iedereen in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

Squash Vlaanderen hecht enorm veel belang aan fair play en sensibiliseert haar leden en sporters om onze sport op een positieve manier in de kijker te plaatsen. Fair play betekent veel meer dan alleen maar het respecteren van de regels. Het omvat ook een sportieve ingesteldheid, een respectvolle benadering van de tegenstander en scheidsrechter. Het gaat dus niet enkel om een gedragswijze maar ook om een denkwijze, een strijd tegen bedrieglijke praktijken, tegen fysiek of verbaal geweld en ongelijke kansen. De clubs en de vrijwilligers creëren naast het sportieve element de mogelijkheid om zich te engageren en bepaalde verantwoordelijkheden in de gemeenschap op te nemen. Fair play is een basisdoelstelling voor al diegenen – organisaties, beleid en individuen – die zich met sport en jeugdsport inlaten.

Beledigend, storend of intimiderend gedrag in het squash is niet aanvaardbaar. De overtredingen die in deze categorie vallen en bestraft moeten worden, zijn:

 • Onbehoorlijk taalgebruik en onbehoorlijke gebaren.
 • Beledigingen en handtastelijkheden.
 • Opmerkingen op de referee.
 • Misbruik van het racket, de baan of de bal.
 • Onnodig fysiek contact.
 • Een bewuste overdreven grote uitzwaai.
 • Gevaarlijk spel of gedrag.
 • Pesterijen.

Een geheel van afspraken wordt gehanteerd om de sportbeoefening eerlijk, aantrekkelijk en aangenaam te houden. Hier houden we rekening met het spelen in niveaugroepen in de competitie, tornooien en andere activiteiten.

Squash Vlaanderen heeft een ethische commissie opgericht. Deze commissie geeft advies aan het bestuursorgaan over Ethisch Sporten en over maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeeld, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om incidenten te voorkomen en correct af te handelen. De commissie vraagt advies, geeft advies en onderhoudt het contact met de Aanspreekpersoon Integriteit (API).

Ook op het vlak van trainers is het belangrijk om voor onze sportdiscipline het belang van gezond en ethisch sporten te onderlijnen. Om optimaal te kunnen werken zijn volgende zaken belangrijk:

 • Communicatie: wanneer een speler slecht taalgebruik heeft op de court, zijn speler bewust hindert of een slechte houding heeft ten opzichte van de referee moet een trainer een open gesprek kunnen voeren met de speler.
 • Kennis: kennis hebben van ethisch verantwoord sporten en ethisch verantwoord kunnen begeleiden en handelen. Ook de kennis van grensoverschrijdend gedrag. Op dit vlak reikt ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport) een aantal tools uit.
 • Kunnen: positief coachen, pedagogische verantwoorde begeleiding, probleemoplossend kunnen denken en kunnen leren omgaan met winst en verlies.

Om fair play bij onze beloftevolle spelers te blijven accentueren zijn ze verplicht om onze ‘code of conduct’ te ondertekenen. Hierin worden alle sancties omschreven indien een speler de gedragscode schendt.

Wil je meer weten over ethisch sporten, dan kan je steeds terecht op de site van Ethisch Sporten. Op deze site komen de volgende thema’s aan bod: armoede, fair play, rechten van het kind, seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysiek en psychisch geweld, pesten,…